Technisch

1             Corintec Foundation werkt met specialisten die meer dan 20 jaar ervaring hebben in wetgeving, internationale handel, foodprocessing en conditionering en die deel uitmaken van het bestuur van Corintec.

 

2                 Corintec Foundation heeft strategische, wettelijk gelegaliseerde, allianties gesloten met diverse ministriele organizaties zoals oa Corpoica org (vergelijkbaar met de universiteit van Wageningen) www.corpoica.org.co en andere ministriele organizaties op landbouwgebied, die de grond (31.000.000 hectare) verdelen onder strikte voorwaarden, zoals het bewaren van de biocultuur en equitabele landbouw, volgens de internationale milieunormen en de officiele haalbaarheid ervan. Het niet navolgen van deze voorwaarden leidt tot onmiddelijke breuk in de samenwerking en bestraffing.

 

3                Corintec Foundation heeft inmiddels eveneens strategische allianties gesloten met diverse machtige boerenbonden, waarvan de syndicaten zich uitstrekken tot ver in het buitenland. Hierdoor kan Corintec Foundation honderduizenden families van boeren rechtstreeks bereiken om hen voor onze projecten te motiveren.

 

4                Elke medewerker, die in het project ingecorporeerd is, zal individueel een strategische alliantie moeten tekenen en zijn motivatie om aan het project deel te nemen moeten ondersteunen. Aangezien deze sociale projecten van lange duur zullen zijn, moeten zij zich eveneens akkoord verklaren de diverse onderdelen van optimale landbouw (BPA) te blijven toepassen.

 

5                Corintec Foundation heeft toegang tot de database van de plantenspecies in Zuid Amerika en kan hierdoor  optimale produkten voorstellen, volgens de samenstelling van de grond, klimatologische omstandigheden en waterhuishouding..

 

6                 Voordat een project gestart wordt, wordt er twee maal een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, een eerste (rudimentaire) door Corintec Foundation om te zien of er mogelijkheden bestaan om een project uit te voeren. Daarna volgt een officiele haalbaarheidsstudie waarbij alle betrokken instanties hun bemerkingen dienen te legealiseren en die uitgevoerd wordt door de geautoriseerde specialisten, apart van Corintec Foundation, elk op zij eigen vlak. Deze officiele studie dient echter door de afnemr(s) op voorhand betaald te worden en is dikwijls subsidieerbaar door de Nederlandse overheid.

 

7                Bij bewezen haalbaarheid kan deze studie gebruikt worden om bij de geldverstrekkende organizaties de investering te realiseren of een leasing af te sluiten op de benodigde hardware

 

8                 In de agrarische projecten zal Corintec Foundation de standaarden BPA (Juiste agrarische praktijken) aan houden en er blijvend op toezien dat deze inderdaad gerespecteerd blijven. Hiervoor wordt Corintec Foundation geholpen door de gespecialiseerde organisaties die van regeringswege zijn opgericht. Indien noodzakelijk zal Corintec Foundation ook andere internationale organisaties uitnodigen.

 

9                 In Colombia dient Corintec Foundation samen te werken met het sociale programma van de president van Colombia, het FAO, het ministerie van landbouw en ontwikkeling van het platteland, de ministeries van milieu, huisvesting en ontwikkeling van het platteland.

 

10              Corintec Foundation zal de standaard regels volgens GlobalGap en EureGap navolgen en de regels van Equitabele Negociatie handhaven. Het fiduciaire Banksysteem geeft echter nog meer zekerheid dat de eerlijke handel gerespecteerd wordt en de producenten direct worden uitbetaald, daar Corintec Foundation niet afhankelijk is van een bijkomende organizatie. Hierdoor is de zekerheid groter en moeten zowel de producenten als de consumenten geen extra betalingen doen en blijft er dus meer winst voor de armen.

 

 

Commercieel

1                 Corintec Foundation werkt nauw samen met internationale economen en handelsingenieurs die gemotiveerd zijn door de politiek van Corintec Foundation, zoals ze vermeld is in de officiele statuten.

 

2                 Hierdoor is Corintec Foundation in staat een perfekte afronding te doen van de officiele haalbaarheidsstudie.

 

3                Aangezien Corintec Foundation equitabele landbouw promoot, zal elke tussenhandel zo veel mogelijk vermeden worden, opdat het rendement maximaal voor beide partijen (producenten en kopers) zal zijn.

 

 

Logistiek

1                 Corintec Fondation heeft beschikking over diverse diverse specialisten met logistieke ervaring. In alle fasen van de projecten wil Corintec Foundation graag de ervaring en kennis van de klant en de leverancier incorporeren, opdat alles zo efficient mogelijk zal gebeuren.

 

2                  De logistieke studie bevat niet alleen het transport van het afgewerkte produkt, maar tevens de studie van de tussenopslag en transport van de onbewerkte produkten tot het eventuele bewerkingsstation.

 

 

3                Doordat Corintec Foundation in haar projecten zoveel mogelijk tussenpersonen uitschakelt, is de opbrengst voor de producenten maximaal en is de eindprijs toch concurrentieel. Corintec Foundation streeft er eveneens naar de ecologische voetafdruk van de produkten zo veel mogelijk te minimaliseren.

 

 

Sociaal

1                 Elk project moet ten doel hebben de medewerkers langdurig in sociaal en economisch opzicht te helpen zich en hun families te ontwikkelen, conform de millenniumdoelstellingen, zoals bepaald door de Verenigde Naties

 

Financieel

1                Uit de haalbaarheidsstudie dient te blijken of een project finanieel zelfbedruipend is en rendabel. Indien dit het geval is heeft Corintec Foundation de toezegging van diverse lokale Banken en Wereldbanken dat zij een project gedeeltelijk of zelfs volledig willen financieren en laten de mogelijkheid open om een cofinanciering aan te gaan met andere Banken.

 

2                De boekhouding van een project zal door een fiduciair systeem van de Bank worden uitgevoerd in een open structuur, dat controleerbaar is door alle bevoegde partners van het project. Hierdoor wordt een bijkomende financiele garantie gegeven. Geen enkel ander persoon kan geld uitbetalen.

 

 

3                Alle contracten en uitbetalingen zullen in Colombia door een wettelijke vertegenwoordiger van Corintec Colombia moeten worden ondertekend, alvorens een uitbetaling gedaan wordt 

 

Juridisch

1                Corintec Foundation beschikt over juridische adviseurs en advokaten met lokale en internationale bevoegdheden en kennis. Hierdoor kan elk project ten volle juridisch worden afgerond, opdat maximale bescherming en garantie aan het welslagen van een project gegeven kan worden.

 

Opleiding en onderhoud

1                Opleiding zal gebeuren in de laatste technologieen ivb met produktie en realisatie van het project, waarbij de diverse milieu en arbeidsnormen gerespecteerd zullen worden. Dit zal zowel lokaal gebeuren, als bij de diverse organisaties die de technologie leveren. De medewerkers die met goed gevolg de opleiding hebben gevolgd, krijgen een attest en verantwoordelijkheid in het project.

 

2                Iedere leverancier van elke techniek in een of meerdere delen  van onze projecten, zal de bevoegde personen in het project moeten informeren en bekwaam onderhoudspersoneel moeten opleiden. Lokale personen die verantwoordelijk zijn voor het funktioneren van een bepaald deel van het project moeten voldoende geinstrueerd zijn en de mogelijkheid geboden worden bij problemen snel een oplossing te krijgen van de constructeur zelf. Dit zal door een gelegaliseerd contract met een ieder worden vastgelegd

 

 

Bijkomend:

Door onze statuten en werkwijze heeft Corintec Foundation inmiddels veel respekt en sympatie verkregen van divere andere organizaties op allerlei gebied. Juist daardoor is het werk voor ons gemakkelijker geworden en kan Corintec Foundation een project sneller realiseren als de haalbaarheidsstudie officieel is en positief uitvalt.

 

De bevoegdheid van Corintec Foundation strekt zich uitsluitend uit tot het organizeren van produkties met een sociaal doel en het matchen van de producenten met de afnemers, ten einde een optimale samenwerking te bekomen en een maximaal sociaal rendement te behalen, volgens de normen van equitable handel. De eerlijke prijs en correcte uitbetalingen worden door de lokale Bank gegarandeerd.

 

Juist hierdoor is geen attest van eerlijke handel nodig, maar indien gewenst kan men met deze organisaties (zoals Fair Trade en Max Havelaar) samenwerken.

 

Aangezien Corintec Foundation uitsluitend een adviserende rol speelt, dient iedere partij in het project zich zelf ervan te vergewissen dat hij persoonlijk zijn gestelde doeleinden kan behalen of realiseren.

 

Hoewel Corintec Foundation graag haar kennis en ervaring beschikbaar stelt, kan Corintec Foundation nooit verantwoordelijk worden gesteld indien een project door gelijk welke reden niet of niet optimaal funktioneert, aangezien er talloze faktoren kunnen zijn die Corintec Foundation niet in haar hand heeft. Corintec Foundation zal echter met haar juridische dienst ernaar streven een optimale zekerheid in het slagen van de projecten te geven.

 

Corintec Foundation zal niet de leverancier van de middelen zijn, (Know-How, Techniek, Hardware of Service) en iedere leverancier zal daarom in zijn gedeelte van het project de nodige opleiding moeten geven.

 

Corintec Foundation kan dit wel organizeren en coordineren, maar zal nooit de verantwoordelijkheid dragen, aangezien zij niet de constructeur of de leverancier is van enig onderdeel van het project. Hiervoor zijn de individuele leveranciers verantwoordelijk en moeten dit met een strategische alliantie bevestigen. 

 

terug